Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wskazanie, w jaki sposób przetwarzane i chronione są dane użytkowników, korzystających z niniejszej strony internetowej, dalej zwani „Użytkownikami”, w szczególności w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz zbierania i wykorzystywania plików cookies, dalej zwane „Danymi”.

I. Informacje ogólne

Administratorem Danych Użytkownika jest Polska Grupa Biogazowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, 02-793 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479209, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5213656247, nadany przez Urząd Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 146892650, o kapitale zakładowym 40.100.000 PLN, dalej zwana „Spółką”.

Z uwagi na mały zakres zbierania czy przetwarzania Danych, Spółka nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności można zgłaszać się na adres e-mail: pgbiogaz@pgbiogaz.pl.

Za pośrednictwem strony internetowej Spółki Użytkownicy mogą dowiedzieć się o szczegółach prowadzonej przez nią działalności, planowanych projektach czy bieżących możliwościach kariery w Spółce.

Aby Użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej Spółki potrzebuje co najmniej:
a) połączenia z siecią Internet,
b) dostępu do przeglądarki internetowej.

a) podstawa prawna i faktyczna

Niniejsza Polityka Prywatności odpowiada faktycznym zakresem i potrzebami zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Spółkę oraz obowiązującym przepisom prawa, w szczególności:

 1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 2. Ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawie z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) Prawo telekomunikacyjne.

II. Jakie dane będą zbierane i w jakim celu przetwarzane

 1. Ze względu na funkcjonalności strony internetowej Spółki, Spółka będzie zbierała dane osobowe Użytkowników, takie jak: identyfikator internetowy, dane o lokalizacji czy numer identyfikacyjny, które pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika, a także inne informacje nieosobowe. W związku z tym, że zgodnie z RODO powyższe dane stanowią dane osobowe i podlegają ochronie przewidzianej w RODO, Spółka objęła je w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Dane mogą być przetwarzane w celu administrowania stroną internetową Spółki. Dane takie będą zapisywane automatycznie na serwerze w czasie każdorazowego korzystania ze strony internetowej Spółki. Dane Użytkowników, które mogą być zbierane i przetwarzane to:
  – adres IP,
  – data i czas serwera,
  – informacje o przeglądarce internetowej,
  – informacje o systemie operacyjnym
  Dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane mogą być przetwarzane w celu analizowania i badania aktywności na stronie internetowej Spółki. Dla realizacji niniejszego celu wykorzystywane są narzędzia Google Analytics, zgodnie z warunkami oraz polityką prywatności Google dostępną na stronie: https://policies.google.com/privacy. Dane Użytkowników, które mogą być zbierane i przetwarzane to:
  – data i godzina odwiedzin strony,
  – rodzaj systemu operacyjnego,
  – przybliżona lokalizacja,
  – rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
  – czas spędzony na stronie,
  – odwiedzone podstrony,
  – podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
  Dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane mogą być przetwarzane w celu zbierania plików cookies, o których mowa w dziale III Polityki prywatności. Dane przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Pliki cookies

 1. Spółka na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Spółki, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Spółka.
 2. Pliki cookies spełniają następujące cele na stronie internetowej Spółki:
  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania Użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu, służą zatem do ochrony danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych;
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane w celu sprawnego działania strony internetowej Spółki oraz pełnego wykorzystywania jej funkcjonalności, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
  3. stan sesji — w plikach cookies są zapisywane informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, a także umożliwiają identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać jakość przeglądania stron;
  4. tworzenie statystyk i analiz — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób

   Użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników.
   W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google Analyticts, zgodnie z warunki korzystania z Google Analytics oraz polityką prywatności dostępną na stronie: https://policies.google.com/privacy.
 3. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza możliwość wykorzystywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, dlatego podczas wizyty na stronie internetowej Spółki, Użytkownik będzie proszony o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak Użytkownik nie zezwoli na wykorzystanie plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia w dowolnej chwili.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Informujemy przy tym, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej Spółki.

IV. Odbiorcy danych

 1. W celu zapewnienia ciągłości działania strony internetowej Spółki oraz bezpieczeństwa jej działania, Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom, współpracownikom Spółki czy jej podwykonawcom, takim jak dostawcy centrów danych lub usług IT oraz wszelkim innym podmiotom, dzięki którym cele, o których mowa w dziale III Polityki prywatności będą realizowane.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Dane mogę być udostępniane podmiotom trzecim, które zostały uprawnione w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
 3. Spółka w zakresie działania strony internetowej oraz tworzenia analiz jej działania, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, może korzystać z narzędzi podmiotów trzecich, które mogą zbierać dane Użytkowników, np. takich jak Google Analytics.
 4. Spółka nie będzie przekazywała ani zezwalała na przekazywanie żadnych Danych Użytkowników na terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że takie przekazanie jest zgodne obowiązującymi przepisami prawa. Właściwy poziom ochrony Danych Użytkownika zapewnia uczestnictwo tych podmiotów Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Tarczy Prywatności UE-USA (PrivacyShield), ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Państwa prywatności.

V. Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – sprostowania danych osobowych;
  – usunięcia danych osobowych;
  – ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  – przenoszenia danych osobowych.
 2. W uzasadnionych przypadkach Spółka będzie miała prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do Danych lub odmówić uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 poprzez zgłoszenia wysyłane bezpośrednio na adres siedziby Spółki lub adres e-mail: pgbiogaz@pgbiogaz.pl.

VI. Wymóg przekazywania danych przez Użytkownika oraz okres ich przetwarzania

 1. Informacje nieosobowe gromadzone są automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej Spółki za pomocą plików cookies lub innych technologii śledzenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach zbieranie w ten sposób Danych przez Spółkę Użytkownika jest niezbędne do zapewnienie pełnych funkcjonalności strony internetowej Spółki.
 2. Spółka będzie przechowywać i przetwarzać Dane Użytkowników wyłącznie przez okres, w którym będzie posiadała podstawę prawną do przetwarzania tych Danych.

VII. Prawo do wniesienia skargi przez Użytkownika

W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że jego Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności będą każdorazowo upubliczniane na stronie internetowej Spółki.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23 czerwca 2020 r.
Loading...