Projekty

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu EUREKA

TYTUŁ PROJEKTU:

„Wykorzystanie wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników pojazdów i maszyn rolniczych”

AKRONIM: BIOGASDRIVE

NR UMOWY: EUREKA/BIOGASDRIVE/1/2020

BENEFICJENT – konsorcjum w składzie:

  • PGB Energetyka 4 Sp. z o.o. (Lider),
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
  • Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 050 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 969 050 PLN

OKRES REALIZACJI: 2020-2024

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest opracowanie systemu dwupaliwowego zasilania silnika o zapłonie samoczynnym z układem typu Common Rail, a także sprawdzenie efektywności jego działania w warunkach rzeczywistych, na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej. Silnik pojazdu/maszyny będzie zasilany olejem napędowym i biogazem o wysokiej zawartości CO2 (do 50%) z biogazowni Lidera projektu.

PLANOWANE EFEKTY: W ramach projektu zostaną przeprowadzone: (1) badania potencjału metanogennego i  procesu fermentacji dla dodatkowego substratu, w celu zwiększenia wydajności biogazu i metanu, (2) badania nad oczyszczaniem biogazu z siarkowodoru i wilgoci, w celu dostosowania jego jakości do wymagań silnika oraz (3) badania silnikowe, w celu opracowania prototypu systemu dwupaliwowego zasilania nowoczesnego silnika. Projekt zakończy się badaniami eksploatacyjnymi w warunkach rzeczywistych na wybranym pojeździe/maszynie rolniczej oraz opracowaniem dokumentacji technicznej dla przedmiotowego rozwiązania.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu EUREKA

TYTUŁ PROJEKTU:

Biogazownia Zawady

BIOGAZOWNIA ZAWADY
Projekt polegał na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,999 MW i cieplnej 0,960 MW w miejscowości Zawady, gm. Liw, powiat węgrowski, woj. mazowieckie. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 8348 MW, cieplnej 8832 MWh. Proces jest wysoko sprawną kogeneracją. Prąd będzie sprzedawany do sieci elektroenergetycznej, a ciepło wykorzystywanie głównie na potrzeby własne biogazowni. Wiodącym celem projektu jest rozpoczęcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe cele to: zwiększenie całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii w Polsce i regionie, poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów.

Całkowita wartość projektu to 18 193 041, 42 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 5 653 942, 59 zł
.

FOTOWOLTAIKA ZAWADY
Przedsięwzięcie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,792 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zawady, na terenie gminy Liw. Zakładana ilość produkowanej energii wynosiła 760 MWh. Główny cel projektu to zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 698 312, 50 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich równa 928 795, 50 zł.

Loading...