PGB Dystrybucja

hero

PGB Dystrybucja posiada:
Koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
Koncesję na obrót energią elektryczną
Status Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z Taryfą
dla energii elektrycznej oraz IRiESD - dostępne poniżej w sekcji "Dokumenty".

PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

Spółka powołana została w celu świadczenia szeroko pojętych usług energetycznych, związanych z obrotem, bilansowaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej, zarówno dla podmiotów z grupy kapitałowej, jak i podmiotów zewnętrznych. Zgodnie ze strategią grupy kapitałowej, PGB Dystrybucja jest odpowiedzialna za eksploatację infrastruktury przyłączeniowej, będącej własnością poszczególnych spółek celowych. Dodatkowo poza świadczeniem usług dostawy i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby spółek z grupy PGB, planowany jest dalszy rozwój sieci i przyłączanie do niej nowych odbiorców końcowych. Ponadto Spółka posiada zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z PSE S.A., a także zawarte odpowiednie umowy z największymi OSD w Polsce. Wykorzystując własny węzeł systemu WIRE świadczy usługi bilansowania handlowego (operatora rynku) dla podmiotów zewnętrznych oraz spółek z grupy kapitałowej. Łączna moc zainstalowana obsługiwanych w tym zakresie przedsiębiorstw przekracza 300 MW.

PGB Dystrybucja
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. (22) 548 4900
fax (22) 548 49 04
e-mail: biuro@pgbiogaz.pl

Dokumenty

04.11.2021 - DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.87.2021.MRa1), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

11.10.2021 -  OFERTA sprzedaży energii elektrycznej skierowana do odbiorców w gospodarstwach domowych

30.09.2021 - INFORMACJA o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej

28.06.2021 - INFORMACJA o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej

01.04.2021 - INFORMACJA o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej

31.03.2021 - Struktura paliw w 2020 r. (wskaźniki emisyjności)

31.03.2021 - Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w 2020 r.

31.03.2021 - Środki poprawy efektywności energetycznej

31.03.2021 - INFORMACJA dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020r.

05.01.2021 - INFORMACJA o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej

01.11.2020 - DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.121.2020.DTe),dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

30.09.2020 - INFORMACJA o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej

30.06.2020 - INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

07.04.2020INFORMACJA KWARTALNA  sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

25.03.2020 – INFORMACJA sporządzona zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

09.01.2020 INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

2019 - Struktura paliw w 2019 r.  (Wskaźniki emisyjności)

2019 - Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w 2019 r.

2019 - Środki poprawy efektywności energetycznej 2019 r.

30.10.2019Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.67.2019.MTo1), wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja  Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

10.10.2019INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2019 r.)

10.07.2019 INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.06.2019 r.)

10.04.2019INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.03.2019 r.)

29.03.2019INFORMACJA sporządzona zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

01.03.2019Zmiana Taryfy PGB Dystrybucja w zakresie stawki opłaty OZE, opłaty przejściowej oraz stawki opłaty kogeneracyjnej (decyzja OŁO.4211.8.2019.BG).

03.01.2019 – INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2018 r.)

2018 - Struktura paliw w 2018 r.

2018 - Średnioroczne zużycie energii elektrycznej w 2018 r.

2018 - Środki poprawy efektywności energetycznej 2018 r.

20.12.2018 - Taryfa PGB Dystrybucja obowiązująca od 3 stycznia 2019 r. (zatwierdzona decyzjąPrezesa URE Nr OŁO.4211.8.2018.BG).

02.11.2018Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.7128.118.2.2018.MDę) o zatwierdzeniu wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych, wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14.04.2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczących wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

26.10.2018Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.492.30.98.2018.MKo), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja  Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

10.10.2018INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2018 r.)

10.07.2018INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.06.2018 r.)

15.05.2018INFORMACJA dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 r. (zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego /Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

10.04.2018 –  INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.03.2018 r.)

31.01.2018  –  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  (DRE.WOSE.4111.2.18.15.2017.2018.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

31.01.2018  –  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzupełniająca decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (DRE.WOSE.4711.15.12.2017.2018.BT)

10.01.2018INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2017 r.)

2017 - Struktura paliw w 2017 r.

2017 - Środki poprawy efektywności energetycznej 2017 r.

2017 - Średnioroczne zużycie energii elektrycznej 2017 r.

23.10.2017 - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzupełniająca decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (DRE.WOSE.4711.15.7.2017.BT)

20.10.2017 - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.4111.2.18.10.2017.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

10.10.2017 - INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2017 r.)

13.07.2017 - Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

13.07.2017 - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT)

12.07.2017 - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udzielająca Spółce PGB Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej

PGB Dystrybucja - wzór wniosku o przyłączenie (Odbiorcy)

→ Powyższe wnioski należy przesyłać na adres: dystrybucja@pgbiogaz.pl